બંધ

નગરપાલિકાઓ

ગઢડા નગર પાલિકા

મેઈન બજાર ગઢડા, બોટાદ :- 364710

ફોન : +912847253193

બોટાદ નગર પાલિકા

રેલવે સ્ટેશન રોડ, બોટાદ: - 364710

ફોન : +912849251427