બંધ

ટપાલખાતાની કચેરી

ઇન્ડિયા પોસ્ટ, બરવાલા

ઉચાડી, બરવાલા, ગુજરાત 382450

બોટાદ સબ પોસ્ટ ઑફિસ

ખારમા, ભરવડ વાડો, બોટાદ, ગુજરાત 364710

ફોન : +91-2849254187

શેરથલી શાખા પોસ્ટ ઑફિસ

સેંઠાલી, ગુજરાત 364710

ફોન : +91-9904734457
વેબસાઇટ લિંક : https://www.indiapost.gov.in