બંધહેલ્પલાઇન નંબર્સ

  • નાગરિક કોલ સેન્ટર - 155300
  • બાળ હેલ્પલાઇન - 1098
  • મહિલા હેલ્પલાઇન -1091
  • ક્રાઇમ સ્ટોપર (ગુનો રોકવો) - 1090
  • બચાવ અને રાહત કમિશનર - 1070