બંધ

ફોર્મ્સ

વિવીધ સેવાઓ માંટે અરજીનો નમુનો

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૩ 29/09/2018 જુઓ (346 KB)
ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૯ 29/09/2018 જુઓ (340 KB)
નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા નમુના-ર (બે) 29/09/2018 જુઓ (815 KB)
જાત રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનો મેળવવા માટેની અરજીનો નમુનો 29/09/2018 જુઓ (2 MB)
પ્રમણિત નકલો મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો 29/09/2018 જુઓ (617 KB)
શરત ફેર કરી આપવા બાબતની અરજીનો નમુનો 29/09/2018 જુઓ (2 MB)