બંધ

ફોર્મ્સ

વિવીધ સેવાઓ માંટે અરજીનો નમુનો

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ : ફોર્મ નં ૪૨ 29/09/2018 જુઓ (80 KB)
નોન ક્રિમીલેયર પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૩૭ 29/09/2018 જુઓ (137 KB)
આવક અંગેનુ પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૩૬ 29/09/2018 જુઓ (62 KB)
એસ. ઈ. બી. સી. પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૩૯ 29/09/2018 જુઓ (66 KB)
જાતિ પ્રમાણ પત્ર (અ.જા. / અ.જ.જા. ) : ફોર્મ નં ૪૦ 29/09/2018 જુઓ (43 KB)
સીનીયર સીટીઝન હોવા અંગેનુ પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૯૬ 29/09/2018 જુઓ (55 KB)
રેશનકાર્ડ રદ કરાવવા માટેનું અરજી ફોર્મ ( ફોર્મ નં ૮ ) 29/09/2018 જુઓ (271 KB)
રેશનકાર્ડમાં સુધારો કરાવવા બાબત ફોર્મ નં ૬-અ 29/09/2018 જુઓ (452 KB)
રેશનકાર્ડ વિભાજન માટે અરજી ફોર્મ પ 29/09/2018 જુઓ (822 KB)
રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા માટે અરજી ફોર્મ ૪ 29/09/2018 જુઓ (431 KB)