બંધ

ડૉ. જિન્સી રોય

jincy roy ias image

જીલ્લા સેવા સદાન, પહેલો માળ, ખસ રોડ, બોટાદ - 364710

ઇમેઇલ : collector-botad[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ
ફોન : +912849271301
ફેક્સ નંબર : 02849-271304