બંધ

વિદ્યાર્થીઓ માટે

શિષ્યવૃત્તિ

 • ઉચ્ચ શિક્ષણ યોજના
 • ફેલોશીપ યોજના
 • સંશોધન શિષ્યવૃત્તિ
 • સરકારી કોલેજોના વિદ્યાર્થી માટે શિષ્યવૃત્તિ
 • ઇ.બી.સી. ફીઝ એજેસ્પન યોજના
 • યુદ્ધ વિરામ યોજના
 • વીકેવાય ૧૫૭ કોલેજ સંલગ્ન છાત્રાલયોમા ફુડબીલ સહાય
 • બીસીકે-૭૮ કન્યાઓ માટેની પોસ્ટ એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ
 • બીસીકે-૧૩૭ કન્યાઓ માટેની પોસ્ટ એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ
 • બીસીકે-૮૧ કુમાર માટેની પોસ્ટ એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ
 • બીસીકે-૧૩૮ કુમાર માટેની પોસ્ટ એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in

જનસેવા કેન્દ્ર

સ્થળ : તાલુકા સેવા સદન | શહેર : બોટાદ | પીન કોડ : 364710