બંધ

રેશન કાર્ડ

ઓનલાઇન માહિતી નિયામકશ્રી, અન્ન અને નાગરીક પુરવઠા ની વેબસાઇટ : https://dcs-dof.gujarat.gov.in/ration-card.htm

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in

જનસેવા કેંદ્રો

સ્થળ : તાલુકા સેવા સદન | શહેર : બોટાદ | પીન કોડ : 364710