બંધ

ડીજીટલ ગુજરાત

ઑનલાઇન સરકારી સેવાઓ
જન સેવા કેન્દ્ર જિલ્લાના તમામ મામલતદાર ઑફિસમાં એક સ્ટોપ સોલ્યુશન પૂરું પાડે છે.

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in

જનસેવા કેંદ્રો

મામલતદાર કચેરી
સ્થળ : તાલુકા સેવા સદન | શહેર : બોટાદ | પીન કોડ : 364710