બંધ

દવાખાનાઓ

છાયા ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ

ખોજાવાડી, શેરથલી, બોટાદ, ગુજરાત 364710

ફોન : +91-2849251697

વડોદરી હોસ્પિટલ

ખારમા, ભવર્દ વાડો, બોટાદ, ગુજરાત 364710

ફોન : +91-9998995601

શ્રધ્ધા વિમેન્સ હોસ્પિટલ

બોટાદ, ખારમા, ભવર્દ વાડો, બોટદ, ગુજરાત 364710

ફોન : +91-2849254000