બંધ

ભરતી

ભરતી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
યેમ.ડી.યેમ યોજના કરાર આધારિત ભરતી

મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં તાલુકા કક્ષાના સુપરવાઈઝરની જગ્યા માટે કરાર આધારિત ભરતી

22/02/2024 02/03/2024 જુઓ (4 MB)
યેમ.ડી.યેમ યોજના કરાર આધારિત ભરતી

મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં જિલ્લા કક્ષાના પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટરની જગ્યા માટે કરાર આધારિત ભરતી

05/01/2024 14/01/2024 જુઓ (5 MB)
યેમ.ડી.યેમ યોજના કરાર આધારિત ભરતી

મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં જિલ્લા કક્ષાના પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટરની જગ્યા માટે કરાર આધારિત ભરતી

30/03/2023 08/04/2023 જુઓ (1 MB)
યેમ.ડી.યેમ યોજના કરાર આધારિત ભરતી

મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં તાલુકા કક્ષાના સુપરવાઈઝરની જગ્યા માટે કરાર આધારિત ભરતી

03/03/2023 13/03/2023 જુઓ (802 KB)
એમડીએમ યોજના કરાર ભરતી

મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના કરાર ભરતી

28/04/2022 07/05/2022 જુઓ (1 MB)
એમડીએમ યોજના કરાર ભરતી

મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના કરાર ભરતી

06/05/2021 15/05/2021 જુઓ (773 KB)
એમડીએમ યોજના કરાર ભરતી

મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના કરાર ભરતી

28/09/2020 07/10/2020 જુઓ (4 MB)
જીપીએસસી

જીપીએસસી

મુલાકાત લો : ઓજસ વેબસાઇટ

15/10/2018 30/10/2018 જુઓ (1 MB)