બંધ

હેલ્પલાઇન

 કલેકટર અને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ બોટાદ,

જીલ્લા સેવા સદાન, ખાસ રોડ, બોટાદ-૩૬૪૭૧૦.

ફોન નં. – +૯૧ ૨૮૪૯ ૨૭૧૩૦૧

ફેક્સ નં. – +૯૧ ૨૮૪૯ ૨૭૧૩૦૪

ઇ-મેઇલ collector-botad[at]gujarat[dot]gov[dot]in

કટોકટી

  • જિલ્લા હેલ્પલાઇન કૉલ: +91 2849 1077
  • જિલ્લા EOC હેલ્પલાઇન નંબર કૉલ: +91 2849 1077
  • કમિશનર બચાવ અને રાહત કોલ : 1070
  • મહિલા હેલ્પલાઇન: 1091
  • બાળક હેલ્પલાઇન: 1098
  • આગ અને બચાવ: 101
  • પોલીસ: 100
  • એમ્બ્યુલન્સ : 102
  • જીવીકે અમ્બ્યુલન્સઃ 108