બંધ

વહીવટી માળખું

બોટાદ જિલ્લાનું વહીવટી સેટઅપ

  • કલેકટોરેટ
  • સબ-ડીવીઝન અને બ્લોક
  • તાલુકા
  • ગામ અને પંચાયતો
  • પોલીસ
  • મત વિસ્તાર