બંધ

વસ્તીવિષયક

 
વસ્તી વિષયક લેબલ
મુલ્ય
જિલ્લાનું મુખ્ય મથક બોટાદ
વિસ્તાર 2,564 ચો. કીમી
પ્રાંત કચેરીઓ 2
તાલુકાઓ 4
ગામડાઓની સંખ્યા
190
ગ્રામ પંચાયતની સંખ્યા
190
નગરપાલિકાઓની સંખ્યા
3
કુલ વસ્તી
6.52 લાખ
જાતિ ગુણોત્તર
908
સાક્ષરતા દર 67.63
વિધાનસભા મતદાર ક્ષેત્ર 2