બંધ

મત વિસ્તાર

વિધાનસભા મત વિસ્તાર

  • ૧૦૬ – ગઢડા
  • ૧૦૭ – બોટાદ