બંધ

પ્રવાસન

બોટાદ જિલ્લામાં નીચે મુજબના ધાર્મિક પ્રવાસન સ્થળો છે.

૧. હનુમાનજી મંદિર, સાળંગપુર, તા: બરવાળા

૨. સ્વામિનારાયણ મંદિર, ગઢડા.