બંધ

ટીમ

વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટ (ઓ ડી ઓ પિ ) ટીમ

1.

જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને કલેકટર, બોટાદ

અધ્યક્ષ

2.

જોઇન્ટ ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ, રાજકોટ

સભ્ય

3.

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી, બોટાદ

સભ્ય

4.

જનરલ મેનેજર, જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, બોટાદ

સભ્ય

5.

નાયબ બાગાયત નિયામક, બોટાદ

સભ્ય

6.

જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર, બોટાદ

સભ્ય

7.

મદદનીશ કમિશનર, ફૂડ એન્ડ ડ્રગ કંટ્રોલ એડમિનિસ્ટ્રેશન, ભાવનગર

સભ્ય

8.

નાયબ નિયામક ખેતીવાડી, બોટાદ

સભ્ય

9.

પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર, આત્મા, બોટાદ

સભ્ય

10.

આઇટી એક્સપર્ટ, કલેક્ટર કચેરી, બોટાદ

સભ્ય

11.

જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી, બોટાદ

સભ્ય સચિવ