બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
ડૉ. જિન્સી રોયકલેક્ટર અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટcollector-botad[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા સેવા સદાન, પહેલો માળ, ખસ રોડ, બોટાદ - 364710+91284927130102849-271304
શ્રી મુકેશ પરમારઅધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટaddl-collector-bot[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા સેવા સદાન, પહેલો માળ, ખાસ રોડ, બોટાદ - 364710+91284927130202849-271341

પ્રાંત અધિકારી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી સી આર પ્રજાપતિસબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (SDM), બરવાળા
શ્રી દીપક સતાનીપ્રાંત અધિકારી,બોટાદpo-botad-bav[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા સેવા સદન,પાળીયાદ રોડ,બોટાદ+91824923123302849-231234