બંધ

ગામ અને પંચાયતો

બોટાદ
ક્રમ નં ગામ
1 મોતી વીરવા
2 ભડાલા
3 બોડી
4 ચેકમેર
5 ધનકાનિયા
6 ધનકાવાલી
7 કારીની
8 ઝિન્ઝવડર
9 ઝારિયા
10 તાજેર
11 શિવવનિયા
12 સરવા
13 સલાયા
14 રોહિલા
15 રતનપેર
16 રેન્જર
17 રાજેરા
18 પીપલિયા
19 પાટી
20 પાલિયડ
21 નના પાલિયડ
22 નાગાલેપ
23 બૅબર્કટ
24 ભમહાન
25 ગઢડિયા
26 હડદાદ
27 કાનિયાડ
28 કેરીયા નં .1
29 કેરીયા નં .2
30 કુંભરા
31 લેખની
32 લાઠીદાદ
33 નના છાયદા
34 નની વીરવા
35 પીપારાડી
36 સાજલી
37 સમાધ્યાલા નં .1
38 સંધ્યાલા નં. 2
39 સાંકડડી
40 સરવાઈ
41 શેરથલી
42 ભ્રાડવડી
43 જોતીંગડા
44 ખખોઈ
45 લિંબોડા
46 રતનવ
47 સન્ગવાદર
48 તારગરા
49 તુર્ખા
50 ઝમરાલા

ગઢડા
ક્રમ નં ગામ
1 વીરડી
2 વીવીડી
3 એનાઇડા
4 ભંડારિયા
5 બૉડી
6 ચેરોડા
7 ડેરલા
8 રાસનાલ
9 પાઇપર્ડિ
10 ગઢલી પુર્વ
11 રાજપીપળા નં. 2
12 ગુંડાલા
13 ઈંગોરલા
14 રતનપેર
15 ઝિન્ઝવડર
16 ચોસ્લા
17 ધોસ્ગમ
18 ધશા વિશી
19 એડ્ટાલા
20 ભીમદાદ
21 ચૌધડિયા
22 ઇશ્વરીયા
23 ગઢલી
24 ગાલા
25 હમપેર
26 હારીપુર
27 જલાઅરપ
28 જાંડા
29 કેરલા
30 ખેજડિયા
31 લીંબલા
32 લેખાકા
33 મંડવા
34 પીપલિયા
35 રામપેરા
36 ધર્ફાનિયા
37 ઘોઘા સમાધિ
38 ગોરાકા
39 હોલેયા
40 ઈંગોરલા
41 ઇટારીયા
42 જુનાવર
43 ખોપાલા
44 લીંબડીયા
45 લીંબલી
46 મલેપાર
47 મેગાવડિયા
48 મોટો ઉમાર્દા
49 મોતી કુંડલ
50 નના ઉમાર્દા
51 નિંગલા
52 પપ્પન
53 પદ્વદર
54 પાટણ
55 પીપલ
56 પ્રાધાગઢ
57 રાજપીપળા નં .1
58 રાલિયાના
59 રેપ
60 રોજમલ
61 સાખર મોતા
62 સલાંગગ નનુ
63 સંજાવદર
64 શિઆંગગાર
65 સાઇટપુર
66 ટેટમ
67 યુજીમેડી
68 વાનલી
69 વિકલાડિયા
70 વિરાવાડી
71 સુરાક
72 સમાધ્યાલા
73 તુર્ખા
74 ઝમરાલા

બરવાલા
ક્રમ નં ગામ
1 વઢેલા
2 શાહપુર
3 રામપુરા
4 ખમિદના
5 બીએલએ
6 ચચાર્ય
7 ચોકી
8 ખડસલિયા
9 વાહિયા
10 એન્કેવલિયા
11 ધધાધર
12 જુના નવડા
13 કંંડલ
14 ખમ્ભડા
15 નાબોહી
16 ભંડારિયા
17 પોલરપુર
18 રણપરી
19 આરએફડીએ
20 સાલનપુર
21 રોજેડ
22 નવડા

રણપુર
ક્રમ નં ગામ
1 બોડીયા
2 દેવાલીયા
3 ગુંડા
4 નગ્નશેષ
5 વેજાલકા
6 ઉમરાલા
7 સંગગનપુર
8 રણપુર
9 રાજપૂરા
10 નની વાવડી
11 મોતી વાવડી
12 અલાપુર
13 મલનપુર
14 અલાઉ
15 અન્યાયી કાસ્બતી
16 કાઠી
17 બાગડ
18 બારાનીયા
19 બુબ્વાવ
20 ખેસ
21 ચાર્કી
22 દેવગણ
23 ધર્પીપળા
24 ગોધવા
25 જૈલીયા
26 કેરીયા રણપુર
27 ખોખરનેસ
28 કિનાર
29 કુંડલિ
30 સુંડારિયા
31 હડતાલલા
32 પાનવી
33 ગાધીયા
34 ચંદ્રવા
35 એનીયલી કાઠી