બંધ

ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ

કલેકટર અને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ

ફોન :+91 2849 271301

ઇમેઇલ: collector-botad@gujarat.gov.in

રેસી અડી કોલ. અને ઍડી. જિ. મેજિસ્ટ્રેટ

ફોન: +91 2849 271305

ઇમેઇલ: addl-collector-botad@gujarat.gov.in

નાયબ કલેકટર

ફોન: +91 2849 271306

ઇમેઇલ: dc1-coll-botad@gujarat.gov.in

ડેપ્યુટી કલેકટર, એમડીએમ

ફોન: +91 2849 271306

ઇમેઇલ: dc1-coll-botad@gujarat.gov.in

નાયબ મામલતદાર

ફોન: +91 2849 231301

ઇમેઇલ: mam1-botad-collector@gujarat.gov.in

નાયબ મામલતદાર સ્થાપના

ફોન: +91 2849 231301

ઇમેઇલ: mam1-botad-collector@gujarat.gov.in

નાયબ મામલતદાર જમીન 2

ફોન: +91 2849 231301

ઇમેઇલ: mam2-botad-collector@gujarat.gov.in

ડેપ્યુટી મામલતદાર સપ્લાય

ફોન: +91 2849 231301

ઇમેઇલ: dso-collector-botad@gujarat.gov.in

નાયબ મામલતદાર વાહિવત 1

ફોન: +91 2849 271305

ઇમેઇલ: mam2-botad-collector@gujarat.gov.in

નાયબ મામલતદાર વાહિવત 2

ફોન: +91 2849 231301

ઇમેઇલ: mam2-botad-collector@gujarat.gov.in

નાયબ મામલતદાર

ફોન: +91 2849 2071305

ઇમેઇલ: collector-botad@gujarat.gov.in

મામલતદાર 2

ફોન: +91 2849 231301

ઇમેઇલ: mam1-botad-collector@gujarat.gov.in

મામલતદાર, બરવાલા

ફોન: +91 2711 237324

ઇમેઇલ: mam-barvala@gujarat.gov.in 

મામલતદાર, ગઢડા

ફોન: +91 2849 251412

ઇમેઇલ: mam-gadhada@gujarat.gov.in

મામલતદાર, બોટાદ

ફોન: +91 2847 253227

ઇમેઇલ: mam-botad@gujarat.gov.in

મામલતદાર, રણપુર

ફોન: +91 2711 238477

ઇમેઇલ: mam-ranpur@gujarat.gov.in

 

 

સંસ્થા ચાર્ટ