બંધ

ઓડીઓપિ સંપર્ક

ઓડીઓપિ  માટે સમર્પિત હેલ્પલાઇન અથવા કોલ સેન્ટર/સપોર્ટ ડેસ્ક

 

જીલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી

A/3/21, જીલ્લા પંચાયત,

ખાસ રોડ, બોટાદ – 364710.

ફોન નંબર 02849 – 271372

ઈમેલ: dao.botad.agri@gmail.com

 

જનરલ મેનેજર

C/S 12 થી 14 અને C/G 24 થી 27, જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર,

જીલ્લા સેવા સદન, ખાસ રોડ, બોટાદ – 364710.

ફોન નંબર 02849 – 271612

ઈમેલ: gm-dic-bot@gujarat.gov.in