બંધ

એસટીડી અને પિન કોડ્સ

ક્ર્મ નં. સ્થળ પીન કોડ એસ.ટી.ડી. કોડ
1 બોટાદ 364710 02849
2 ગઢડા 364750 02847
3 રાણપુર 382245 02711
4 બરવાળા 382450 02711