બંધ

જીલ્લા મધ્યાહન ભોજન કચેરી

મુખ્ય કામગીરી

 • બાળકોને ગરમ રાંધેલો ખોરાક પુરો પાડવો.
 • બાળકોનું પોષણ સ્તર વધારવું.
 • ગરીબ બાળકોનો શાળામાં હાજરીનો દર વધારવા, નિયમિત શાળાએ આવવા તથા શાળાકિય પ્રવ્રુત્તિમાં ભાગ લેવા પ્રોત્સાહિત કરવા.
 • બાળકોનો શાળા છોડવાનો દર ઘટાડવો.
 • નવા મેનુના અસરકારક અમલીકરણ પર દેખરેખ.
 • યોજનાના અસરકારક અમલીકરણ માટે મધ્યાહન ભોજન યોજના ના કેન્દ્રોની તપાસણી સરકારશ્રી ની મહત્વાકાંક્ષી “દૂધ સંજીવની
 • મધ્યાહન ભોજન યોજના સંદર્ભે થયેલ ખર્ચની વિગતો તાલુકા પાસેથી મેળવી કમિશ્નરશ્રી, મધ્યાહન ભોજન યોજના, ગાંધીનગરની કચેરીએ મોકલી આપવી.
 • ડી.સી. બિલની તપાસણી તથા એ.જી.શ્રીની કચેરી, રાજકોટને મોક્લી આપવા.
 • એમ.આઇ.એસ પર ડેટા એંટ્રી
 • પગારબિલ તથા કંટીજંસી બિલ બનાવવા
 • લાભાર્થી બાળકોની સંખ્યા આધારે મધ્યાહન ભોજન યોજનાના કેન્દ્રોને ઘઉં, ચોખા તથા અન્ય આવશ્યક તુવરદાળ, ચણાદાળ, મગદાળ, દેશી ચણા તથા કપાસિયા તેલ નો જથ્થો પુરો પાડવો.
 • એફ.સી.આઇ. અમદાવાદ, તથા જિલ્લા નાગરીક પુરવઠા નિગમ, પાટણને બિલોનું ચુકવણું.
 • જિલ્લા કક્ષાની ૧ જિલ્લા કો-ઓર્ડીનેટરની ૧૧ માસ કરાર આધારીત ભરતી પ્રક્રિયા કરવી.
 • તાલુકા કક્ષાની ૭ મધ્યાહન ભોજન યોજનાના સુપરવાઇજરની ૧૧ માસ કરાર આધારીત ભરતી પ્રક્રિયા કરવી.

  સરનામુ:
  જીલ્લા મધ્યાહન ભોજન કચેરી,

  કલેક્ટર કચેરી,બોટાદ
  ફોન નં. – +૯૧ ૨૮૪૯ ૨૭૧૩૦૧

  ઇ મેઇલ: midday-botad[at]gujarat[dot]gov[dot]in