બંધ

આવાસ (હોટેલ / રિસોર્ટ / ધર્મશાલા)

બોટાદ જીલ્લાના બધા ચાર તાલુકા સ્થાનો પર ખાનગી હોટલો અને ગેસ્ટહાઉસની સંખ્યા સારી છે.

સરકાર ગેસ્ટ હાઉસ

ક્રમ નં નામ ફોન ઇમેઇલ
1 સર્કિટ હાઉસ, બોટાડ 02849 251448

ધર્મશાળા

ક્રમ નં નામ ફોન ઇમેઇલ
1. સ્વામિનારાયણ મંદિર ગઢડા 02847 252800 info@gopinathji.com
2. હનુમાન મંદિર સલંગપુર 02711 241202/241408 salangpurhanumanji@yahoo.co.in