બંધ

કમીટ તાલીમ કાર્યક્ર્મ

કમીટ તાલીમ કાર્યક્ર્મ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
કમીટ તાલીમ કાર્યક્ર્મ

કમીટ તાલીમ કાર્યક્ર્મ

કલેકટર ઑફિસ, આયોજન હોલ

ભાવનગર 

તારીખ : ૩૦/૧૦/૨૦૧૮

સમય : સવારે ૧૧:૦૦ થી ૨:૩૦

30/10/2018 30/10/2018